Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt.

1.1 Nedenstående alm. salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer leveret af Skafte A/S, hvis ikke andet er skriftligt aftalt.

1.2 Specielle betingelser eller specifikke krav til det købte fra købers side, anført f.eks. i købers generelle købsbetingelser, i købers ordre­afgivelse eller stadfæstelsesskrivelse er ikke bindende for Skafte A/S, medmindre Skafte A/S skriftligt har erklæret sig indforstået med nævnte krav.

2. Produktinformation.

2.1 De i vores og vores leverandørers kataloger og prospekter anførte illustrationer, mål, vægte og lignende angivelser er uden forbindende for Skafte A/S, medmindre købsaftalen konkret henviser til sådanne oplysninger og data.

3. Rådgivning.

3.1 Al rådgivning, der ikke snævert relaterer til det købte, er fra Skafte A/S side udelukkende af vejledende karakter og kan derfor ikke påføre Skafte A/S et rådgiveransvar.

3.2 I det omfang Skafte A/S rådgiver en mulig køber om, hvilken løsning på et konkret problem der må anses for hensigtsmæssig for denne, herunder hvis Skafte A/S udarbejder tegninger etc., sker dette uforpligtende for Skafte A/S og således, at Skafte A/S ikke herved vil kunne pådrage sig et rådgiveransvar. Kun i det omfang Skafte A/S fakturerer sin rådgivnings­ydelse, vil forudsætningen for, at Skafte A/S vil kunne pålægges et råd­giver­ansvar være opfyldt.

4. Tilbud.

4.1 Alle tilbud gives uden forbindende og med mellemsalg forbeholdt, hvis ikke andet udtrykkeligt er anført i disse.

4.2 De tilbudte priser er altid de på tilbudsdagen gældende, idet Skafte A/S forbeholder sig ret til at afregne med de på leveringsdagen gældende priser og evt. afgifter, hvis ikke andet er udtrykkeligt anført i tilbudet.

4.3 For varer af udenlandsk oprindelse vil kursen på leveringsdagen - mellem danske kroner og den af leverandøren anvendte valuta - være gældende, såfremt intet andet er anført i tilbudet. Har kursen på leveringsdagen ændret sig med mere end 3 % i forhold til kursen på ordredatoen, forbeholder Skafte A/S sig ret til kursregulering.

4.4 Alle priser oplyst i tilbud er ekskl. moms og med forbehold for ændringer i toldsatser og andre offentlige afgifter.

5. Ordrer.

5.1 En endelig købsaftale er først indgået, når Skafte A/S enten har frem­sendt en skriftlig ordrebekræftelse til køber eller har leveret det købte, hvad der af disse tidsmæssigt måtte komme først.

5.2 Oplyste leveringstidspunkter er i hvert tilfælde skønsmæssigt anslået og er uden forbindende for Skafte A/S, hvis ikke andet skriftligt er aftalt. Der tages altid forbehold for force majeure og andre forhold, der er udenfor Skafte A/S indflydelse og kontrol.

5.3 Forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning eller ret til at annullere købsaftalen.

6. Levering.

6.1 Levering er EXW Skafte A/S adresse.

6.2 En levering betragtes som gennemført, når enten det købte er overgivet til en af køber beskikket person eller er overgivet til transportør.

7. Forsendelse.

7.1 Forsendelse sker for købers regning og risiko.

7.2 Hvis køber ikke giver en skriftlig instruks, vælger Skafte A/S transportør og transportmåde.

7.3 Transportskader er Skafte A/S uvedkommende og anmeldes direkte til den pågældende transportør.

8. Emballage.

8.1 Emballage er normalt ikke inkluderet i varens pris, og vil blive beregnet separat.

9. Returnering.

9.1 Returnering af varer kan kun ske franko og med forudgående skriftlig aftale under forudsætning af, at varen er ubrugt og i original emballage.

9.2 Returnerede varer krediteres med 80 % af købsprisen.

10. Betaling.

10.1 Betaling for det leverede er netto kontant, hvis ikke andet er aftalt.

10.2 Ved for sen betaling er Skafte A/S berettiget til at debitere morarenter. Den til enhver tid gældende rentesats oplyses på faktura.

11. Mangler og reklamationer.

11.1 Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig, at leverancen er uden fejl og mangler.

11.2 Reklamationer over mangler og mængdeangivelser må ske inden 8 dage efter varens modtagelse.

11.3 Kan der påvises mangler eller fejl i mængdeangivelser på det leverede, påtager Skafte A/S sig efter eget skøn indenfor Danmarks grænser:

enten uden beregning for køber at ombytte den/de mangel­fulde varer, eller uden beregning for køber at udbedre manglen,

eller at yde køber forholdsmæssig afslag i prisen for manglen

eller at kreditere mangelfulde varer, efter at køber franko har sendt de defekte varer retur.

12. Ansvar for fejl og mangler.

12.1 Skafte A/S er ansvarlig for konstruktions-, fremstillings- og materialefejl på det leverede i 12 måneder regnet fra leveringsdagen.

12.2 Skafte A/S er pligtig til at afhjælpe mangler, som skyldes konstruktions-, fremstillings- eller materialefejl.

12.3 Skafte A/S ansvar bortfalder, hvis varen har været udsat for fejlagtig montering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i over­ensstemmelse med Skafte A/S anvisninger.

12.4 Skafte A/S ansvar dækker ikke følgeskader, driftstab, omkostninger i forbindelse med afmontering og forsendelse af defekte varer samt andre indirekte udgifter for køber.

13. Produktansvar.

13.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser gælder følgende vedrørende Skafte A/S produktansvar.

13.2 Skafte A/S er ikke ansvarlig for person- eller tingskader, forvoldt af det leverede, medmindre det dokumenteres, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed udvist af Skafte A/S eller andre, som Skafte A/S har ansvar for.

13.3 Skafte A/S er ikke ansvarlig for formuetab, herunder for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

I den udstrækning Skafte A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Skafte A/S skadesløs i samme omfang, som Skafte A/S ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte.

13.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatnings­ansvar, skal denne part straks underrette den anden part herom.

13.5 Skafte A/S ansvar kan i intet tilfælde overstige kr. 10.000.000,00.

Skafte A/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

14. Særlige betingelser.

14.1 Alle afvigelser fra ovennævnte alm. salgs- og leveringsbetingelser skal altid aftales skriftlig.

14.2 Såfremt der i tilbud angives særlige betingelser er disse altid gældende, selvom de måtte afvige fra ovenstående alm. salgsbetingelser.

15. Værneting.

15.1 Civilretten i Kolding er aftalt værneting i første instans. Skafte A/S er dog tillige berettiget til at sagsøge køber ved dennes hjemting.

15.2 Alle tvister, der udspringer af nærværende salgs- og leverings­betingelser afgøres ved anvendelse af Dansk Ret.

BRUGG Denmark A/S benytter cookies til at optimere din brugeroplevelse, tekniske funktionaliteter og trafikmåling. Ved brug af siden, accepterer du brugen af cookies.